Виши суд у Шапцу је дана 11.10.2018. године, одржао седницу већа, на којој је донео је решење Кж.бр.263/18, којим је усвојио жалбу Основног јавног тужиоца у Шапцу и укинуо првостепену пресуду Основног суда у Шапцу К.бр. 974/17 од 22.05.2018. године и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење.

 

Првостепеном пресудом Основног суда у Шапцу К.бр. 974/17 од 22.05.2018. године, окривљени Небојша Зеленовић је на основу чл. 423.тач.2.ЗКП, ослобођен од оптужбе да је извршио кривично дело ненаменско коришћење буџетских средстава из чл.362 а Кривичног законика.

 

По налажењу Вишег суда у Шапцу, основано је у жалби Основног јавног тужиоца у Шапцу, указано на то да првостепена пресуда садржи формалне недостатке који представљају битне повреде одредаба кривичног поступка а које се састоје у томе да су разлози пресуде нејасни и противречни изреци, због којих пропуста није могуће испитати правилност и законитост првостепене пресуде.

 

Наиме, првостепени суд је у изреци побијане пресуде ослободио оптужбе окривљеног Небојшу Зеленовића за кривично дело ненаменско коришћење буџетских средстава из чл. 362а КЗ, по основу по ком се ослобађајућа пресуда доноси када није доказано да је окривљени извршио кривично дело које му је стављено на терет, док је у образложењу пресуде првостепени суд дао разлоге који одговарају законском основу по ком се ослобађајућа пресуда доноси када дело које је окривљеном стављено на терет није кривично дело, због постојања околности које искључују противправност.

 

Како при том у првостепеној пресуди нису дати довољни и јасни разлози у погледу доказа које је првостепени суд прихватио упркос томе што су међусобно контрадикторни, то је и чињенично стање погрешно и непотпуно утврђено, из којих разлога је првостепена пресуда морала бити укинута а предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење.