Виши суд у Шапцу, смештен је у згради правосудних органа у Шапцу, ул. Господар Јевремова бр.8. У истој згради смештено је Више јавно тужилаштво у Шапцу. В.Ф. Председника Вишег суда у Шапцу је судија Миладин Данојлић. Заменик председника Вишег суда у Шапцу је судија Саша Кнежевић.

Виши суд у Шапцу основан је за подручје општина Шабац, Лозница, Богатић, Владимирци, Коцељева,Крупањ, Љубовија и Мали Зворник.   Подручни Основни судови су: Основни суд у Шапцу који обухвата подручја општина Шабац,  Владимирци,  Богатић и Коцељева и Основни суд у Лозници, који обухвата подручја општина Лозница, Крупањ, Љубовија и Мали Зворник.

Обележја суда су назив, седиште суда и печат који садржи  назив суда, седиште суда и грб  Републике Србије.

Табла са називом суда и застава Републике Србије (са грбом) истичу се на видном месту судске зграде, с тим што се застава Републике Србије  истиче и у судницама.

 

                                                                       ИНФОРМАЦИЈЕ

                                                                       

 

Радно време суда:

од 07.30 до 15.30 часова

 

 

Адреса суда:

ВИШИ СУД У ШАПЦУ ,
Ул. Господар Јевремова број 8 
15 000 Шабац

 

 

 

 

ПИБ:

106399885

 

 

МБ:

17773062

 

 

 

Централа:

015/346-948

 

 

Судска управа Тел. и Факс:

015/346-953

 

 

Истрага:

015/346-951

 

 

Рачуноводство:

015/710-0011

 

 

Е-маил адреса:

uprava@sa.vi.sud.rs

 

 

 

ИНФО-ПУЛТ

 У холу суда налази се инфо-пулт где сваки грађанин може добити обавештења потребна за обављање свих послова из надлежности суда и служби са којима суд сарађује.

ПРИЈЕМ СТРАНАКА

 У циљу бржег и ефикаснијег рада суда, председник суда, судија др Миладин Данојлић, редовно прима странке. Обзром на недовољан број судија и велику ангажованост председника суда, пријем странака ће вршити сваке друге и четврте среде у месецу, у времену од 11,00 до 13,00 часова, у  кабинету председника суда, у приземљу зграде Вишег суда у Шапцу.

 

Разговор могу обавити само странке у поступку, њихови пуномоћници и законски заступници. За заказивање је неопходно да странка зна број предмета, како би се предмет пре пријема изнео председнику суда ради упознавања.

 

Пријем странка мора заказати телефонским путем, позивањем судске управе на телефон: 015/ 346 953. Свака странка добија свој термин пријема.

 

На пријем је странка дужна да понесе личну исправу са фотографијом, ради идентификације.

 

Довољно је да странка дође 15 минура раније, како би се избегла гужва и непотребно задржавање страка. 

 

 

 НAДЛЕЖНОСТ

 

ЗАКОН О УРЕЂЕЊУ СУДОВА

(који је у примени од  01.01.2014. године)

 

НАДЛЕЖНОСТ  ВИШЕГ СУДА

 Члан 23.Закон о уређењу судова

 

Виши суд у првом степену:

1. суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година;

2. суди за кривична дела: против човечности и других добара заштићених међународним правом, против Војске Србије; одавање државне тајне; одавање службене тајне; кривично дело прописано законом који уређује тајност података; позивање на насилну промену уставног уређења; изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости; повреда територијалног суверенитета; удруживање ради противуставне делатности; повреда угледа Републике Србије; повреда угледа стране државе или међународне организације; прање новца; кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика; угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја; убиство на мах; силовање; обљуба над немоћним лицем; обљуба злоупотребом положаја; отмица; трговина малолетним лицима ради усвојења; насилничко понашање на спортској приредби и јавном скупу; примање мита; злоупотреба положаја одговорног лица (члан 234. став 3. Кривичног законика); злоупотреба у јавним набавкама (члан 234а став 3. Кривичног законика);

3. суди у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела;

4. одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности;

5. одлучује о захтевима за рехабилитацију;

6. одлучује о забрани растурања штампе и ширења информација средствима јавног информисања;

7. суди у грађанскоправним споровима кад вредност предмета спора омогућује изјављивање ревизије; у споровима о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије интегрисаних кола, односно топографије полупроводничких производа и оплемењивача биљних сорти ако није надлежан други суд; у споровима о оспоравању или утврђивању очинства и материнства; у споровима за заштиту од дискриминације и злостављања на раду; у споровима о објављивању исправке информације и одговора на информацију због повреде забране говора мржње, заштите права на приватни живот, односно права на лични запис, пропуштања објављивања информације и накнаде штете у вези са објављивањем информације;

8. суди у споровима поводом штрајка; поводом колективних уговора ако спор није решен пред арбитражом; поводом обавезног социјалног осигурања ако није надлежан други суд; поводом матичне евиденције; поводом избора и разрешења органа правних лица ако није надлежан други суд;

 

Виши суд у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова:

1. о мерама за обезбеђење присуства окривљеног;

2. за кривична дела за које је прописана новчана казна и казна затвора до пет година;

3. на решења у грађанскоправним споровима; на пресуде у споровима мале вредности; у ванпарничним поступцима.

Виши суд води поступак за изручење окривљених и осуђених лица, пружа међународну правну помоћ у поступцима за кривична дела из своје надлежности, извршава кривичну пресуду иностраног суда, одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука ако није надлежан други суд, одлучује о сукобу надлежности основних судова са свог подручја, обезбеђује и пружа помоћ и подршку сведоцима и оштећенима и врши друге послове одређене законом.

Законом се може предвидети да у одређеним врстама правних ствари поступа само одређени виши суд.

 

 Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава

(који је у примени од  01.01.2014. године)

Виши судови

Члан 4.тач.25 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава

 

Виши суд у Шапцу, за подручје Основног суда у Лозници и Основног суда у Шапцу.

 

Апелациони судови

 

Члан 6. тач.4 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилашта

 

Апелациони суд у Новом Саду, за подручја виших судова у Зрењанину, Новом Саду, Сомбору, Сремској Митровици, Суботици и Шапцу.