Виши суд у Шапцу, смештен је у згради правосудних органа у Шапцу, ул. Господар Јевремова бр.8. У истој згради смештено је Више јавно тужилаштво у Шапцу. Председник Вишег суда у Шапцу је судија Саша Кнежевић. Заменик председника Вишег суда у Шапцу је судија Иван Лазаревић.

Виши суд у Шапцу основан је за подручје општина Шабац, Лозница, Богатић, Владимирци, Коцељева,Крупањ, Љубовија и Мали Зворник.   Подручни Основни судови су: Основни суд у Шапцу који обухвата подручја општина Шабац,  Владимирци,  Богатић и Коцељева и Основни суд у Лозници, који обухвата подручја општина Лозница, Крупањ, Љубовија и Мали Зворник.

Обележја суда су назив, седиште суда и печат који садржи  назив суда, седиште суда и грб  Републике Србије.

Табла са називом суда и застава Републике Србије (са грбом) истичу се на видном месту судске зграде, с тим што се застава Републике Србије  истиче и у судницама.

 

                                                                       ИНФОРМАЦИЈЕ

                                                                       

 

Радно време суда:

од 07.30 до 15.30 часова

 

 

Адреса суда:

ВИШИ СУД У ШАПЦУ ,
Ул. Господар Јевремова број 8 
15 000 Шабац

 

 

 

 

ПИБ:

106399885

 

 

МБ:

17773062

 

 

 

Централа:

015/346-948

 

 

Судска управа Тел. и Факс:

015/346-953

 

 

Истрага:

015/346-951

 

 

Рачуноводство:

015/710-0011

 

 

Е-маил адреса:

uprava@sa.vi.sud.rs

 

 

 

ИНФО-ПУЛТ

 У холу суда налази се инфо-пулт где сваки грађанин може добити обавештења потребна за обављање свих послова из надлежности суда и служби са којима суд сарађује.

ПРИЈЕМ СТРАНАКА

 У Вишем суду у Шапцу, у складу са годишњим распоредом послова, за пријем странака задужен је в.ф. председника суда, Мирослав Алимпић, у судској згради у Господар Јевремова број 8 Шабац

 

Пријем странака у Вишем суду у Шапцу, у судској згради, Ул.Господар Јевремова
број 8,Шабац,  врши се сваке среде  у месецу, у периоду од 12.00 до 15.00 часова,
без заказивања за  пријем.

 

 

 НAДЛЕЖНОСТ

 

ЗАКОН О УРЕЂЕЊУ СУДОВА

(који је у примени од  01.01.2014. године)

 

НАДЛЕЖНОСТ  ВИШЕГ СУДА

 Члан 23.Закон о уређењу судова

 

Виши суд у првом степену:

1. суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година;

2. суди за кривична дела: против човечности и других добара заштићених међународним правом, против Војске Србије; одавање државне тајне; одавање службене тајне; кривично дело прописано законом који уређује тајност података; позивање на насилну промену уставног уређења; изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости; повреда територијалног суверенитета; удруживање ради противуставне делатности; повреда угледа Републике Србије; повреда угледа стране државе или међународне организације; прање новца; кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика; угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја; убиство на мах; силовање; обљуба над немоћним лицем; обљуба злоупотребом положаја; отмица; трговина малолетним лицима ради усвојења; насилничко понашање на спортској приредби и јавном скупу; примање мита; злоупотреба положаја одговорног лица (члан 234. став 3. Кривичног законика); злоупотреба у јавним набавкама (члан 234а став 3. Кривичног законика);

3. суди у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела;

4. одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности;

5. одлучује о захтевима за рехабилитацију;

6. одлучује о забрани растурања штампе и ширења информација средствима јавног информисања;

7. суди у грађанскоправним споровима кад вредност предмета спора омогућује изјављивање ревизије; у споровима о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије интегрисаних кола, односно топографије полупроводничких производа и оплемењивача биљних сорти ако није надлежан други суд; у споровима о оспоравању или утврђивању очинства и материнства; у споровима за заштиту од дискриминације и злостављања на раду; у споровима о објављивању исправке информације и одговора на информацију због повреде забране говора мржње, заштите права на приватни живот, односно права на лични запис, пропуштања објављивања информације и накнаде штете у вези са објављивањем информације;

8. суди у споровима поводом штрајка; поводом колективних уговора ако спор није решен пред арбитражом; поводом обавезног социјалног осигурања ако није надлежан други суд; поводом матичне евиденције; поводом избора и разрешења органа правних лица ако није надлежан други суд;

 

Виши суд у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова:

1. о мерама за обезбеђење присуства окривљеног;

2. за кривична дела за које је прописана новчана казна и казна затвора до пет година;

3. на решења у грађанскоправним споровима; на пресуде у споровима мале вредности; у ванпарничним поступцима.

Виши суд води поступак за изручење окривљених и осуђених лица, пружа међународну правну помоћ у поступцима за кривична дела из своје надлежности, извршава кривичну пресуду иностраног суда, одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука ако није надлежан други суд, одлучује о сукобу надлежности основних судова са свог подручја, обезбеђује и пружа помоћ и подршку сведоцима и оштећенима и врши друге послове одређене законом.

Законом се може предвидети да у одређеним врстама правних ствари поступа само одређени виши суд.

 

 Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава

(који је у примени од  01.01.2014. године  )

Виши судови

Члан 4.тач.25 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава

 

Виши суд у Шапцу, за подручје Основног суда у Лозници и Основног суда у Шапцу.

 

Апелациони судови

 

Члан 6. тач.4 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилашта

 

Апелациони суд у Новом Саду, за подручја виших судова у Зрењанину, Новом Саду, Сомбору, Сремској Митровици, Суботици и Шапцу.