Виши суд у Шапцу је дана 27.12.2018.године, одржао седницу већа, на којој је донео  пресуду Кж.бр.525/18, којом је усвојио жалбу Основног јавног тужиоца у Шапцу и преиначио првостепену пресуду Основног суда у Шапцу К.бр.962/18 од 15.11.2018.године, којом је окривљени Небојша Зеленовић на основу чл.423.тач.1.ЗКП ослобођен од оптужбе да је извршио кривично дело ненаменско коришћење буџетских средстава из чл.362 а Кривичног законика, тако што је окривљеног Небојшу Зеленовића огласио кривим због извршења кривичног дела ненаменско коришћење буџетских средстава из чл.362 а КЗ, и осудио га на новчану казну у износу од 50.000,00. динара.

 

По налажењу Вишег суда у Шапцу, основано је у жалби Основног јавног тужиоца у Шапцу, указано на то да је првостепени суд оценом да окривљени Небојша Зеленовић у својству градоначелника Града Шапца, приликом потписивања уговора за девет апропријација, није имао свест о томе да одлукама које је доносио може створити и преузети обавезе у износу већем од оног који је утврђен буџетом Града Шапца за 2015. годину, а потом и закључком да због непостојања умишљаја, радње које је предузео не представљају кривично дело, неспорно повредио кривични закон у корист окривљеног.

 

Како је према чињеничном стању које је утврдио првостепени суд, окривљени Небојша Зеленовић, у току 2015. године, као градоначелник Града Шапца, био одговорно лице корисника буџетских средстава, како је у том смислу био свестан своје обавезе да одговорно располаже буџетским средствима, и како је упркос томе, одлукама које је доносио створио обавезе и на терет рачуна буџета одобрио плаћање расхода и издатака који су у износу преко милион динара, већи у односу на износ утврђен буџетом, то је Виши суд у Шапцу, оценио да је окривљени Небојша Зеленовић, радњама које је предузео остварио све битне елементе кривичног дела коришћење буџетских средстава из чл.362 а КЗ.

 

Кривично дело ненаменско коришћење буџетских средстава из чл.362 а КЗ, је у кривични законик имплементирано и примењује се од 11.09.2009.године, и представља кривично дело против службене дужности, чији је циљ увођење дисциплине у област располагања буџетским средствима, с тим да за постојање овог кривичног дела није потребно да је учинилац за себе или другог прибавио противправну имовинску корист, при чему је битно указати на то да је у току поступка против окривљеног Небојше Зеленовића, Јавни правобранилац Града Шапца, констатовао да радњама које је окривљени предузео, није наступила штета по буџет Града Шапца.

 

Када је реч о кривичном делу ненаменско коришћење буџетских средстава из чл.362 а КЗ, Виши суд у Шапцу је у току 2018.године, поступао као другостепени суд у још два кривична поступка.

 

Пресудом Вишег суда у Шапцу Кж.бр.78/18 од 11.10.2018.године, потврђена је пресуда Основног суда у Шапцу К.бр.574/17 од 22.12.2017.године, којом је окривљени Миодраг Филиповић као одговорно лице корисника буџетских средстава, директор Дирекције за путеве Града Шапца, оглашен кривим због извршења кривичног дела ненаменско коришћење буџетских средстава из чл.362 а КЗ, и осуђен на новчану казну у износу од 50.000,00.динара.

 

Пресудом Вишег суда у Шапцу Кж.бр.342/18 од 16.10.2018.године, делимичним усвајањем жалбе браниоца окривљеног Владимира Недељковића, преиначена је у погледу одлуке о кривичној санцкији пресуда Основног суда у Шапцу К.бр.577/17 од 29.06.2018.године, којом је окривљени Владимир Недељковић као одговорно лице корисника буџетских средстава, директор Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем Шабац, оглашен кривим због извршења кривичног дела ненаменско коришћење буџетских средстава из чл.362 а КЗ, и осуђен на новчану казну у износу од 90.000,00.динара, тако што је Виши суд у Шапцу, именованог окривљеног за кривично дело за које је првостепеном пресудом оглашен кривим осудио на новчану казну у износу од 60.000,00.динара .