Република Србија

ВИШИ СУД У ШАПЦУ

Број: 3П. 63/2019

Датум: 13.08.2019. године

Ш а б а ц  

 

 

                                                        О   Г   Л   А   С

 

 

ВИШИ СУД У ШАПЦУ, првостепени парнични, судија Драгослав Савић, у спору тужиоца Алимпић Драгутина из Лознице, Булевар Доситеја Обрадовића бр. 50, спрат 3, стан 11, чији је пуномоћник Филиповић Станоје адвокат из Београда, ул. Бокељска бр. 1а, против тужених Самосталне занатске, зидарске и молерско-фарбарске радње Миодраг Михаиловић ПР Лозница, ул. Кнез Михаилова бр. 54, МБ 50345092, туженог Михаиловић Миодрага зв. ''Мијо'' из Лознице, ул. Карађорђева бр. 3, ЈМБГ 2207961773637, тренутно непознатог пребивалишта и боравишта, и Предузећа за високу градњу ''2. ОКТОБАР ГРАДЊА'' д.о.о. Лозница, ул. Вере Благојевић бб, МБ 20700157, чији је законски заступник директор Михаиловић Марко из Лознице, ул. Гимназијска бб/4-12, ради раскида уговора, поставио је туженом Михаиловић Миодрагу привременог заступника адвоката Лазаревић Александра из Шапца, ул. Цара Душана 40/А, на основу чл. 81 ст. 2 тч. 4 ЗПП-а, с тим што привремени заступник има сва права и дужности законског заступника, а вршиће их док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.

 

 

                                                                                                                             С У Д И Ј А

                                                                                                                         Драгослав Савић