Република Србија

ВИШИ СУД У ШАПЦУ

Број: 3П2. 10/2019

Датум: 11.09.2019. године

Ш а б а ц  

 

 

                                                                         О   Г   Л   А   С

 

 

ВИШИ СУД У ШАПЦУ, првостепени парнични, судија Драгослав Савић, као председник већа, у спору тужилаца Сербиану Енесе из Дебрца, СО Владимирци, Сербиану Албине из Дебрца, СО Владимирци, чији је пуномоћник Јањетовић Радомир адвокат из Шапца, ул. Карађорђева бр. 53, и Амада Алмира из Дебрца, СО Владимирци, чији је пуномоћник Јањетовић Радомир адвокат из Шапца, ул. Карађорђева бр. 53, против туженог Сербиан Андриана из Русије, непознатог пребивалишта и боравишта, ради оспоравања и утврђивања очинства, поставио је туженом Сербиан Андриану привременог заступника адвоката Лекић Бранислава из Шапца, ул. Владе Јовановића бр. 3а, на основу чл. 81 ст. 2 тч. 4 ЗПП-а, с тим што привремени заступник има сва права и дужности законског заступника, а вршиће их док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА                       

                                                                                  ДРАГОСЛАВ САВИЋ