Oбавештавамо Вас да је у ,,Службеном гласнику РС“, број 70/2019 од 02.10.2019. године објављен оглас за именовање судија поротника.  Оглас је објављен и на интернет страници Високог савета судства www.vss.sud.rs

 

У складу са одредбама члана 103. Закон о општем управном поступку (,,Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 ) Високи савет судства је дужан да по службеној дужности прибави податке о којима се води службена евиденција (уверење о држављанству, уверење  надлежног органа да се не води кривични поступак и уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван).

 

На  интернет страници Високог савета судства www.vss.sud.rs објављен је и образац пријаве и изјава.