Овај Водич има двоструку улогу јер је намењен практичарима, који долазе или могу да дођу у контакт са жртвама (полиција, запослени у центрима за социјални рад, тужилаштвима, судовима, здравственим установама и НВО) али и самим жртвама. Његов циљ је да олакша практичарима да одговоре на једно од основних права жртава да буду правовремено информисани. У Водичу практичари могу да пронађу информације, о постојећим

службама за жртве у Србији, доступним видовима помоћи и подршке које ове службе нуде и контакт информацијекоје укључују и информације о радном времену.

Са друге стране, он треба да буде водич и подстицај свим жртвама/потенцијалним жртвама да се обрате некојод организација које су представљене у овој публикацији уколико су им потребни помоћ, подршка и заштита.

Наиме жртве у Водичу могу да пронађу контакт податке служби које се налазе у њиховом месту или околини и пронађу услуге које могу да одговоре на њихове потребе.