Судије

Имена судија Вишег суда у Шапцу

 

Актом о систематизацији радних места у Вишем суду у Шапцу предвиђено је 13 судијских места, укључујући и место председника суда.

Сада је попуњено 10 судијских места, укључујући и место председника суда. Од попуњених 10 судијских места 10 судија је изабрано од стране Високог савета судства.

Председник Вишег суда у Шапцу је судија Саша Кнежевић

Заменик  председника суда је судија Иван Лазаревић.

Виши  суд у Шапцу има два одељења: кривично и грађанско.

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

За судије кривичног одељења одређују се :

 

1. Председник суда –судија Саша Кнежевић.

2. Судија Иван Лазаревић.

3. Судија Мирјана Пајтић.

4. Судија Марија Ивановић

 

     

Председник  кривичног одељења је судија Иван Лазаревић.

 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

 

Судије у грађанском одељењу су: 

1. Судија Драган Петровић.

2. Милана Живановић,

3. Љиљана Мијаиловић-Вуковић,

4. Драгослав Савић.

5. Миладин Данојлић 

 

Председник  грађанског одељења је судија Драган Петровић.