Судије

Имена судија Вишег суда у Шапцу

 

Актом о систематизацији радних места у Вишем суду у Шапцу предвиђено је 13 судијских места, укључујући и место председника суда.

Сада је попуњено 13 судијских места, укључујући и место председника суда. Од попуњених 13 судијских места 13 судија је изабрано од стране Високог савета судства.

В.ф. председника Вишег суда у Шапцу је судија Мирослав Алимпић

Заменик  председника суда је судија Весна Арлов

Виши  суд у Шапцу има два одељења: кривично и грађанско.

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

За судије кривичног одељења одређују се :

 

1. В.ф. председника суда –судија Мирослав Алимпић.

2. Судија Драган Петровић.

3. Судија Иван Лазаревић.

4. Судија Мирјана Пајтић.

5. Судија Марија Ивановић

 

     

Председник  кривичног одељења је судија Иван Лазаревић.

 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

 

Судије у грађанском одељењу су: 

 

1. Весна Арлов,

2. Милана Живановић,

3. Љиљана Мијаиловић-Вуковић,

4. Љиљана Софронић

5.  Драгослав Савић.

 

Председник  грађанског одељења је судија Весна Арлов.