Судије

Имена судија Вишег суда у Шапцу

 

Актом о систематизацији радних места у Вишем суду у Шапцу предвиђено је 13 судијских места, укључујући и место председника суда.

Сада је попуњено 12 судијских места, укључујући и место председника суда. Од попуњених 12 судијских места 12 судија је изабрано од стране Високог савета судства.

Председник Вишег суда у Шапцу је судија Саша Кнежевић

Заменик  председника суда је судија Иван Лазаревић.

Виши  суд у Шапцу има два одељења: кривично и грађанско.

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

За судије кривичног одељења одређују се :

 

1. Председник суда –судија Саша Кнежевић.

2. Судија Иван Лазаревић.

3. Судија Мирјана Пајтић.

4. Судија Марија Ивановић

5. Судија Невена Илић, Лазић 

 

     

Председник  кривичног одељења је судија Иван Лазаревић.

 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

 

Судије у грађанском одељењу су: 

1. Судија Драган Петровић.

2. Судија Милана Живановић,

3. Судија Љиљана Мијаиловић-Вуковић,

4. Судија Драгослав Савић.

5. Судија Миладин Данојлић 

6. Судија Лепосава Ралић 

7. Судија Слађана Јовановић

8. Судија Сања Марковић 

 

Председник  грађанског одељења је судија Драган Петровић.