Судије

Имена судија Вишег суда у Шапцу

 

Актом о систематизацији радних места у Вишем суду у Шапцу предвиђено је 13 судијских места, укључујући и место председника суда.

Сада је попуњено 12 судијских места, укључујући и место председника суда. Од попуњених 12 судијских места 12 судија је изабрано од стране Високог савета судства.

В.Ф. Председника Вишег суда у Шапцу је судија Миладин Данојлић.

Заменик  председника суда је судија Саша Кнежевић.

Виши  суд у Шапцу има два одељења: кривично и грађанско.

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

За судије кривичног одељења одређују се :

 

 

1. В.Ф. Предсеника суда Миладин Данојлић

2. Судија Саша Кнежевић.

3. Судија Марија Ивановић

4. Судија Мирјана Пајтић. 

5. Судија Невена Илић, Лазић 

6. Младен Јеличић

     

Председник  кривичног одељења је судија Саша Кнежевић.

 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

 

Судије у грађанском одељењу су: 

 

 

1. Судија Драган Петровић.

2. Судија Милана Живановић,

3. Судија Драгослав Савић.

4. Судија Лепосава Ралић 

5. Судија Слађана Јовановић

6. Судија Сања Марковић 

 

Председник  грађанског одељења је судија Драган Петровић.