Подношење притужби и представки

Подношење притужби и представки

Притужба председнику Вишег суда у Шапцу:

 

Притужба на рад суда или било ког лица запосленог у њему, како судија тако и административног особља може се поднети председнику суда писмено или усмено.

 

Писмена притужба треба да садржи број предмета, име судије (или другог лица на чији се рад притужује), кратак опис разлога притужбе и име и адресу притужиоца.

 

Притужба се упућујуе на следећу адресу:

Виши суд у Шапцу
Председнику суда
ул.Господар Јеврремова  број 8
15000 Шабац

 

Усмена притужба може се изнети председнику суда без претходно заказивање .

 

Председник суда прима странке средом од   11:00 до 13:00 часова

 

Суд је дужан да у року од 15 дана од дана пријема притужбе проследи одговор притужиоцу.

 

Када се подноси притужба?

Притужба на рад суда подноси се у случају када странка има примедбе на примену процедуре и третман у поступку који се води пред судом.

 

Притужба није жалба

Притужба се може односити на дужину трајања поступла, време израде судске одлуке, начин на који је странка третирана у поступку (неадекватно понашање судија и административног особља) и сл.

 

Странка у притужби не може износити коментаре који се односе на садржину пресуде већ у том случају подноси жалбу вишем суду који је надлежан да њој одлучује.

 

Притужба се може поднети као:

Писмена притужба Министарству правде Републике Србије

Писмена притужба председнику Врховног суда Србије

Писмена притужба председнику Вишег суда

Писмена притужба председнику Основног суда

Усмена притужба председнику Основног суда

 

Облик и садржина притужбе

Подноси се у писменом (а председнику основног суда и у усменом) облику и на овај начин странке се могу притужити на рад целог суда као и на рад одређеног судије или председника суда уз навођење броја предмета, имена судије или другог лица на које се притужба односи и имена притужиоца.

 

 

Коме се подноси и на коју адресу?

 

Писмена притужба Министарству правде Републике Србије

Министарство правде РС
Одсек за надзор у судовима
Немањина 22-26
11000 Београд

 

Писмена притужба председнику Врховног суда Србије

Врховни суд Србије
Председнику суда
Немањина  бр. 9
11000 Београд

 

Писмена притужба председнику Вишег суда у Шапцу

Виши суд у Шапцу
Председнику суда
Ул.Господар Јевремова број8
15000 Шабац

 

Високи савет судства

Ул.Ресавска бр. 42
11000 Београд