Судска управа

Судска управа

 

У судској управи обављају се послови који се односе на уређивања унутрашњег пословања у суду, старање о благовременом и уредном обављању послова у суду, позивање и распоређивања судија поротника, послови везани за вештаке, разматрање притужби и представки, вођење статистике и израда извештаја, финансијско и материјално пословање суда, стручни послови везани за остваривање права, обавеза и одговорности судског особља и судија у суду, послови везани за стручно усавршавање судија и судског особља, доношење општих и појединачних аката, који се односе на систематизацију, унутрашње уређење, радне односе и других општих аката, којима се уређују унутрашњи односи, вођење извештаја о раду судија и други послови везани за унутрашњу организацију пословања суда.

 

Судску управу Вишег суда у Шапцу чине:

1.     Председник суда, Саша Кнежевић

2.     Заменик председника суда, судија Иван Лазаревић

3.     Секретар суда, Милица Мијаиловић

4.     Административно-технички секретар суда, Љиљана Јанковић