Дактилобиро

У оквиру дактилобироа обављају се сви послови везани за вођење записника на рочиштима и претресима, куцање одлука, дописа, вршење преписа, као и остали административни послови неопходни за правилно пословање суда, уз поштовање Судског пословника.

Радом ове организационе јединице руководи шеф дактилобироа Биљана Козлина.